Schulleitung

Sven Borstel­mann
Schul­lei­ter

Fächer: Mathe­ma­tik, Che­mie, Phy­sik, Infor­ma­tik, Sport
borstelmann@beekeschule.de


Cor­ne­li­us Cor­des
stell­ver­tre­ten­de Schul­lei­ter

Fächer: Mathe­ma­tik, Reli­gi­on, Infor­ma­tik
cordes@beekeschule.de


Danie­la Schind­ler
didak­ti­sche Lei­te­rin

Fächer: Eng­lisch, Fran­zö­sisch, GSW, Sport, Wirt­schaft, Kunst
DidL@obs-scheessel.de